Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 100zł!

Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez firmę probit.net Piotr Kuczyński , z siedzibą w Zielonce, ul. Świetlikowa 1, NIP: 557 141 74 11, REGON: 091500619, Wpis do EDG: 3836, wydany przez Wójta Gminy w Białych Błotach.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Sklepu.
 3. Definicje:
  a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem;
  b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;
  c) Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
  d) Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Sklepem a Klientem na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie;
  e) Strona internetowa – strona internetowa Sklepu dostępna pod adresem https://amku.pl
  f) Administrator danych osobowych – podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2. Zakładanie konta

 1. Sklep umożliwia Klientom dokonywanie zakupów zarówno jako zarejestrowani użytkownicy posiadający konto w Sklepie, jak i jako goście, bez konieczności rejestracji.
 2. W celu dokonania zakupu jako gość, Klient nie jest zobowiązany do zakładania konta. Wystarczy wybranie interesujących go Towarów, dodać je do koszyka, podać niezbędne dane do realizacji zamówienia (dane adresowe, sposób płatności itp.) i złożyć zamówienie poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na Stronie internetowej.
 3. Zakładanie konta w Sklepie jest opcjonalne i pozwala na dostęp do historii zamówień, śledzenie statusu zamówienia oraz szybsze składanie kolejnych zamówień poprzez automatyczne uzupełnienie danych.
 4. Klient ma obowiązek zachowania poufności danych dostępowych do swojego konta w Sklepie i niezwłocznie powiadomienia Sklep o wszelkich przypadkach nieautoryzowanego dostępu do konta.

§3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez Stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi wybrać interesujący go Towar, dodać go do koszyka, podać niezbędne dane do realizacji zamówienia (dane adresowe, sposób płatności itp.) i złożyć zamówienie poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na Stronie internetowej.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Klienta lub braku dostępności Towaru.

§4. Płatności

 1. Sklep umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zamówione Towary za pomocą różnych metod płatności, takich jak przelew bankowy, karta płatnicza, płatności online, itp.
 2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Towary przy odbiorze przesyłki.

§5. Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Polski.
 2. Koszt dostawy jest określany podczas składania zamówienia i zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy (10zł InPost, 19.99zł kurier GLS, zamówienia powyżej 100zł - gratis).
 3. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych Towarów w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że strony umówią się inaczej.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient musi złożyć Sklepowi stosowne oświadczenie woli. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego pod adresem https://amku.pl/oswiadczenie-odstapienia-od-umowy lub skorzystać z formularza zwrotu.
 3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
 4. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§7. Reklamacje

 1. Sklep odpowiada za wady Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient, który znalazł wadę Towaru, może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres info@amku.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zobowiązuje się do naprawy wady lub wymiany Towaru na wolny od wad.
 5. W przypadku braku możliwości naprawy wady lub wymiany Towaru na wolny od wad, Sklep zwróci Klientowi równowartość Towaru lub dokona obniżenia ceny zgodnie z jego oświadczeniem.
 6. Koszty zwrotu wadliwego Towaru ponosi Sklep.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest probit.net Piotr Kuczyński, z siedzibą w ul. Świetlikowa 1, 86-005 Zielonka NIP: 557 141 74 11, REGON: 091500619
 2. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji regulaminu na Stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Kontakt z Sklepem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem info@amku.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 6. Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i ma charakter wiążący dla obu stron – Sklepu oraz Klientów.